Θ.Αγγουράκης: Αποκλεισμός των εργοληπτών ηλεκτρολόγων από την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας/συναγερμών

Η ΠΟΣΕΗ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων) ευελπιστεί ότι θα δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο θέμα του αποκλεισμού του κλάδου από την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών και θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία.

Γράφει ο κ. Θεόδωρος Αγγουράκης*

Ο αποκλεισμός των εργοληπτών ηλεκτρολόγων από την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί την ΠΟΣΕΗ, μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) με Αριθμ. 4892/1/76-γ΄/2010 (ΦΕΚ Β΄ 664/17.05.2010): «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του Άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3707/2008».

Με την παραπάνω ΚΥΑ καθορίσθηκαν οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης για την απόκτηση των αδειών εργασίας Β΄ κατηγορίας από τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών. Μία διοικητική και όχι επαγγελματική άδεια, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία βέβαια αποκτώνται με τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος που κατέχει ο κάθε κλάδος και όχι απλά με την απόκτηση των τίτλων σπουδών.

Ο αποκλεισμός των εργοληπτών ηλεκτρολόγων

Η διαφορά της απόκτησης ενός τίτλου σπουδών και θεσμοθετημένης επαγγελματικής άδειας, είναι βέβαια γνωστή σε όλα τα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή στα επαγγέλματα που για να ασκηθούν νομίμως θα πρέπει να έχει αποκτηθεί η αντίστοιχη επαγγελματική άδεια από τις αδειοδοτούσες αρχές της Πολιτείας. Στην παραπάνω ΚΥΑ καθορίσθηκαν τίτλοι σπουδών (μέσω των οποίων μπορεί να αποκτηθεί η άδεια εργασίας Β΄ κατηγορίας για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών), αποκλείοντας όλους τους τίτλους σπουδών των εργοληπτών ηλεκτρολόγων και επί της ουσίας αποκλείοντας τον κλάδο των εργοληπτών ηλεκτρολόγων από τη νόμιμη άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, αφαιρώντας παράνομα και καταχρηστικά επαγγελματικά δικαιώματα που προκύπτουν τόσο μέσα από το εκπαιδευτικό αντικείμενο του κλάδου, όσο και ιδιαίτερα από τα νομοθετικώς καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου. Επαγγελματικά δικαιώματα στην εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών που προκύπτουν σε βάθος χρόνων, από ΥΑ που περιγράφουν τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας και συναγερμών, όπως είναι η ΥΑ 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59 Δ/1989) για τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, η ΥΑ Φ.7.5/1816/88/27-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 470/5-3-2004) για την υποχρεωτική εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384: «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» και το Π.Δ 108/2013: «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης (εγκατάστασης), συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 141/2013).

Ταυτόχρονα η έκδοση της συγκεκριμένης ΚΥΑ δημιουργεί αδικαιολόγητους περιορισμούς και αποκλεισμό (κλείσιμο) της αγοράς στην εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών για τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Άρθρο 2: «Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων» του Ν.3919/2011 2 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

Οι δράσεις της ΠΟΣΕΗ

Με βάση τα παραπάνω η ΠΟΣΕΗ από το 2011 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια τροποποίησης αυτής της καταχρηστικής ΚΥΑ, αλλά μέχρι και το 2019 παρ’ όλες τις προσπάθειες προς τους κατά καιρούς αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων δεν είχαμε καμία ανταπόκριση παρά μόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο και χωρίς να υπάρχει βέβαια ανάλογο αποτέλεσμα, παρ’ ότι τα δεδομένα και τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα, ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ είναι κατάφορα άδικη και καταχρηστική εις βάρος του κλάδου των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων.

Στις 4.3.2020 μετά τις ενέργειες του Προεδρείου της ΠΟΣΕΗ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον τότε Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Βασίλειο Διγαλάκη. Ο Υφυπουργός άκουσε με προσοχή το θέμα του αποκλεισμού των εργοληπτών ηλεκτρολόγων και ήταν θετικός προς τη κατεύθυνση να δοθεί λύση. Στη συνέχεια η κρίση της πανδημίας, αλλά και η αντικατάσταση του Υφυπουργού με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, δεν έδωσαν τη δυνατότητα στον Υφυπουργό να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες.

Μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης η νέα Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα Μακρή, στην οποία απευθυνθήκαμε, μας κάλεσε σε τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουμε το θέμα, που αποτελεί χαρακτηριστικό αρνητικό δείγμα αποκλεισμού ενός κλάδου από ένα κομμάτι της αγοράς. Στις 17.3.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργασίας της ΠΟΣΕΗ με την κ. Μακρή. Η Υφυπουργός άκουσε το θέμα του αποκλεισμού των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων από την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών μετά την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ήταν θετική προς την κατεύθυνση διερεύνησης του θέματος. Δεσμεύθηκε να το συζητήσει με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και να ενημερώσει για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το Υπουργείο προς την κατεύθυνση επίλυσής του.

Αναμένουμε αποφάσεις

Μετά, λοιπόν, και την πρόσφατη συζήτηση με την κ. Μακρή, ευελπιστούμε ότι θα δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο θέμα του αποκλεισμού του κλάδου μας από την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών και θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από εκείνους που επιθυμούν τη δημιουργία «κλειστών αγορών» με τον αποκλεισμό των εργοληπτών ηλεκτρολόγων, ότι ο κλάδος μας έχει το γνωστικό αντικείμενο αλλά και την τεχνογνωσία για την εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών, υλοποιεί την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων εδώ και δεκαετίες από την πρώτη εμφάνισή τους στην αγορά, εγκαθιστά και προγραμματίζει «έξυπνες εγκαταστάσεις» στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συστήματα ασφαλείας και συναγερμών και το κυριότερο: στα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου περιγράφονται αυτά τα συστήματα ως κομμάτι της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

Επισημαίνω ότι η ΠΟΣΕΗ δεν επιθυμεί καμία αποκλειστικότητα για τον κλάδο των εργοληπτών ηλεκτρολόγων στην εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και συναγερμών, αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψει και σε κανέναν να αποκλείσει τον κλάδο από ένα επαγγελματικό αντικείμενο που τον αφορά, ιδιαίτερα όταν αυτό επιχειρείται με τρόπο παράνομο και καταχρηστικό.

Κλείνοντας, αναμένουμε τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση του θέματος από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα της Υφυπουργού κ. Ζέττας Μακρή, αλλά ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να στραφούμε και προς όποιες άλλες κατευθύνσεις χρειασθούν, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις παράνομες και καταχρηστικές αποφάσεις και τον αποκλεισμό από την συγκεκριμένη αγορά. Πράξεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, σχετικές με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και τις αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας και της κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων.

*Ο κ. Θεόδωρος Αγγουράκης είναι πρόεδρος της ΠΟΣΕΗ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων).

Ελέγξτε επίσης

Η ΠΟΣΕΗ για το τραγικό δυστύχημα από ηλεκτροπληξία σε εργασίες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ στην Εύβοια

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και ο κλάδος των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, με βαθιά …

Τα Περιοδικά μας