Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Γιάννης Κυριακού για την τεχνική νομοθεσία των ανελκυστήρων

Οι κανονιστικές και ρυθμιστικές διατάξεις που βρίσκουν εφαρμογή στους ανελκυστήρες (lifts) αποτελούν αντικείμενο της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, την αρμοδιότητα της οποίας έχει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η τεχνική αυτή νομοθεσία καθορίζει κυρίως τα θέματα που αφορούν στις προδιαγραφές και στη συμμόρφωση των προϊόντων του συγκεκριμένου τομέα με στόχο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία των χρηστών.

Άρθρο του κ. Γιάννης Κυριακού*

Από το έτος 1995 οι κανονιστικές διατάξεις για τους ανελκυστήρες αποτελούν τμήμα της εναρμονισμένης ενωσιακής νομοθεσίας η οποία διαμορφώνει το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον συγκεκριμένο κλάδο.

Επιδίωξη της πολιτικής αυτής είναι η διασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης διάθεσης και διακίνησης ασφαλών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εφαρμογή κανόνων ισότιμου ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων.

Η τεχνική αυτή ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας μας, καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας των ανελκυστήρων, τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων, τις απαιτήσεις των οργανισμών αξιολόγησης, της συμμόρφωσης προϊόντων και εγκαταστάσεων με την ιδιότητα της παρέμβασης του τρίτου μέρους, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου και επιθεώρησης με βάση προκαθορισμένες διαδικασίες.

Επίσης,ορίζει και τις αρχές εποπτείας της αγοράς για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων.

Εντούτοις, η θέσπιση διατάξεων για την καταχώριση, τη συντήρηση, τους περιοδικούς ελέγχους και γενικότερα τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ανελκυστήρων κατά τη χρήση τους, αποτελεί αντικείμενο της εθνικής νομοθεσίας της χώρας μας.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας, και προκειμένου να ρυθμιστούν αποτελεσματικότερα τα θέματα που αφορούν στη συντήρηση, στον έλεγχο και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των ανελκυστήρων, έχει συστήσει ομάδα εργασίας για εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τους ανελκυστήρες η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση για την υποβολή σχετικού σχεδίου Υπουργικής Απόφασης.

Παράλληλα, με το άρθρο 35 του νόμου 4712/2020 θεσπίσθηκαν διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τη σύσταση «Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Ανελκυστήρων» στο οποίο θα καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες. Το μητρώο αυτό θα αποτελεί διαδραστικό εργαλείο με ενσωματωμένα στοιχεία διαλειτουργικότητας που θα το καθιστούν αποτελεσματικό τόσο στην καταγραφή των εγκατεστημένων ανελκυστήρων όσο και στην παρακολούθηση της συντήρησης και των ελέγχων σε αυτούς.

Η εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου, απαιτεί την εξειδίκευση των προς καταχώριση στοιχείων και του τρόπου εισαγωγής των δεδομένων ( δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, υποχρεώσεις ) από όλους τους εμπλεκόμενους με τη λειτουργία των ανελκυστήρων φορείς, όπως ιδιοκτήτες, εγκαταστάτες, συντηρητές, φορείς ελέγχου, αρχές παρακολούθησης και εποπτείας.

Σήμερα τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας υπηρεσιακής δομής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία σε συνδυασμό με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα υλοποιήσει την νέα ψηφιακή πλατφόρμα πάνω στην οποία θα αναρτηθεί το Μητρώο.

Να σημειωθεί ότι επιδιώκεται και η πλήρης μεταφορά δεδομένων από το υφιστάμενο μητρώο, ώστε να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό και η υφιστάμενη βάση δεδομένων προκειμένου να διασφαλισθεί ομαλότερη μετάβαση στο νέο μητρώο.

Στη παρούσα οικονομική συγκυρία θεωρούμε αναγκαίο να επιτευχθεί η απαραίτητη η υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνολογικά λύσεων στην παρακολούθηση των μηχανισμών ελέγχου των ανελκυστήρων τόσο για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας στις εγκαταστάσεις παλαιοτέρων ετών, όσο και στην απαίτηση της κοινωνίας για τη διατήρηση ενός χαμηλού κόστους στην εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου και επιθεώρησης των ανελκυστήρων.

Παράλληλα, η πολιτεία προχωρά και την παροχή σχετικών κινήτρων με χρηματοδότηση μέρους του κόστους των αναβαθμίσεων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων μέσω του προγράμματος «εξοικονομώ – αυτονομώ», για το οποίο η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Θεωρούμε δεδομένο και εύλογο ότι στην προσπάθειά μας αυτή θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι (ιδιοκτήτες, διαχειριστές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, συντηρητές, φορείς ελέγχου) να θέσουν ως πρωταρχικό τους στόχο την ασφάλεια του χρήστη και να συνεργαστούν αρμονικά με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ασφάλειας του αναγκαίου αυτού μέσου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των χρηστών στοχεύει στην προώθηση υγιούς, καινοτόμου και βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον κλάδο των ανελκυστήρων με εφαρμογή κανόνων ισότιμου ανταγωνισμού, με βελτίωση της υφιστάμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και με κατάλληλα μέτρα εποπτείας της αγοράς.

*Ο κ. Γιάννης Κυριακού είναι Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Ελέγξτε επίσης

Η Olympia Electronics δίπλα στους σεισμοπαθείς της Σάμου

Το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Σάμου κ. Δημήτρης Ζαχαριόγλου ευχαριστούν …