ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ –

Επιμέλεια: Πάνος Κατσαχνιάς
Φωτογραφίες: ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

 

Το φράγμα Αποσελέμη βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Ποταμιών και Αβδού, σε απόσταση περίπου 35 χλμ. ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου στην Κρήτη. Το συνολικό έργο αποτελείται από το φράγμα ύψους 62 μέτρων με ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 27.300.000 μ3 νερού, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη θα υδροδοτούνται οι πόλεις του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Τα έργα θα αποτελέσουν από κοινού με τα υφιστάμενα έργα παροχής νερού και γεωτρήσεις, ένα ενιαίο σύστημα υδροδότησης το οποίο θα έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος ανεπάρκειας νερού μέχρι το έτος 2035. 
Εκτιμάται ότι κατά το έτος αυτό οι ανάγκες ύδρευσης στις προς υδροδότηση περιοχές θα αντιστοιχούν σε μόνιμο πληθυσμό 264.000 κατοίκων καθώς και σε 125.000 ξενοδοχειακές κλίνες.
Με την κατασκευή του φράγματος, γίνεται ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, όπως απαιτεί η αειφόρος ανάπτυξη. Γίνεται δηλαδή εκμετάλλευση των βροχοπτώσεων και μειώνεται η χρήση των γεωτρήσεων που αποδίδουν και κακής ποιότητας νερό. Εξασφαλίζεται έτσι νερό πολύ καλής ποιότητας, σε σχέση με το υπάρχον, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Ε.Ε. για νερό που προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους.
Κύριος των έργων αυτών είναι το Ελληνικό Δημόσιο με φορέα κατασκευής τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ). Προϊσταμένη Αρχή είναι η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Δ6 και η Διευθύνουσα τα έργα Υπηρεσία είναι η Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Το έργο ανατέθηκε αρχικά στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ενώ στην πορεία νέος ανάδοχος του έργου ανέλαβε η κατασκευαστική κοινοπραξία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων έχει σκοπό την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία τόσο των καταναλώσεων του περιβάλλοντα χώρου, όσο και των κτιρίων του έργου. Η ηλεκτροδότησή τους θα γίνει με Χαμηλή Τάση (3x400V/230V) από τον Γ.Π.Χ.Τ. του συγκροτήματος που θα εγκατασταθεί στο κτήριο Ελέγχου και Η/Ζ. Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει μέσω κατάλληλου τύπου και μεγέθους καλωδίων τα οποία θα οδεύουν μέσα σε υπόγειους σωλήνες πολυαιθυλενίου για το εξωτερικό τμήμα της διανομής.
H ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων των κτιρίων και των οχετών περιλαμβάνει την εγκατάσταση ρευματοδοτών, την τροφοδότηση βαρούλκων φορτίων (τύπου μονοράγας), τις λοιπές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και φυσικά την εγκατάσταση φωτισμού. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς ΕΛΟΤ HD 384 και τις οδηγίες και απαιτήσεις της ΔΕΗ.
Το σύνολο των φορτίων των Φυλακίων, του κτηρίου Ελέγχου και των Οχετών θα τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο της ΔΕΗ και σε περίπτωση διακοπής της παροχής από την ΔΕΗ αυτά θα τροφοδοτούνται από το εγκατεστημένο Η/Ζ. Οι τοπικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη εγκατάσταση. Όλες οι μονοφασικές αναχωρήσεις ασφαλίζονται με μικροαυτόματες ασφάλειες. Όλες οι τριφασικές γραμμές ασφαλίζονται με τριπολικό μικροαυτόματο ή αυτόματο διακόπτη κλειστού τύπου ανάλογα με την ισχύ του πίνακα. Ο πίνακας φέρει μία ή τρεις ενδεικτικές λυχνίες, ανάλογα εάν είναι μονοφασικός ή τριφασικός αντίστοιχα, και θα είναι εφοδιασμένος κατά ομάδες αναχωρήσεων με ρελέ διαρροής (αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ προστασίας). Τα κυκλώματα φωτισμού ρευματοδοτών και κινήσεως είναι τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους και φέρουν ξεχωριστή ασφάλεια τήξεως ή μικροαυτόματο καταλλήλου τύπου.
Τα ακραία δίκτυα διανομής περιλαμβάνουν όλες τις γραμμές τροφοδοσίας από τον πίνακα προς όλες τις τελικές καταναλώσεις, δηλαδή προς τα φωτιστικά σώματα, ρευματοδότες, μηχανήματα βαρούλκων και κάθε άλλη συσκευή ή μηχάνημα που απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία. Οι καλωδιώσεις των ακραίων δικτύων διανομής θα είναι οι εξής:

 • Τροφοδοσία εσωτερικού φωτισμού, ρευματοδοτών και συσκευών με καλώδια ΑΟ5VV (-U,R).
 • Τροφοδοσία κινητήρων ή συσκευών μεγάλης ισχύος με καλώδια J1VV (-U,R,S).
 • Αγωγοί HO7V (-U,R) θα χρησιμοποιηθούν μόνο για χωνευτές γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών στους γραφειακούς χώρους και μέσα σε πλαστικούς εντοιχισμένους σωλήνες.
 • Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων προβλέπεται ∅ 13.5 mm.
 • Τα κουτιά διακλάδωσης προβλέπονται κυκλικά, τετραγωνικά ή ορθογωνικά, πλαστικά ή χαλύβδινα, κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου για το οποίο χρησιμοποιούνται.

Οι διατομές των καλωδίων πληρούν και τις τρεις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Η ελάχιστη διατομή καλωδίων για γραμμές φωτισμού θα είναι 1.5 mm², για γραμμές ρευματοδοτών και κίνησης 2.5 mm² και για γραμμές τροφοδοσίας πινάκων 4 mm².
 • Καλύπτεται η ανηγμένη (όταν ληφθούν οι απαραίτητοι συντελεστές) ένταση γραμμής για πλήρες φορτίο από την επιλεγόμενη διατομή σύμφωνα με τον πίνακα 52-Κ2 του HD-384.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης για αναχωρήσεις φωτισμού από τον Γενικό Πίνακα του κτιρίου μέχρι την δυσμενέστερη κατανάλωση θα είναι 3% και για τις γραμμές κίνησης θα είναι 5%.

Οι διατομές καλωδίων που τροφοδοτούν συσκευές είναι οι ελάχιστες προτεινόμενες από τους κατασκευαστές τους, ενώ οι αντιστάσεις γείωσης για κάθε σύστημα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις οδηγίες της ΔΕΗ.

Φωτισμός εξωτερικών χώρων

Για τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου των βοηθητικών, καθώς επίσης και εκείνων των οδοποιιών του έργου, οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και οι επιλεγόμενες λύσεις και τα υλικά θα έχουν σαν στόχο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος, πυρκαγιάς ή έκρυθμων καταστάσεων. Την εναρμόνισή τους με τις ειδικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και την χρήση του έργου. Την εξασφάλιση της σωστής και αξιόπιστης λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. Την επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων για ταχεία πρόσβαση σε περίπτωση ανάγκης και εύκολη συντήρηση. Την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας (υπό την προϋπόθεση απόσβεσης του σχετικού κόστους), που αποτελεί βασική επιταγή σχεδίασης συγχρόνων έργων.

Οδοφωτισμός

Για τον οδοφωτισμό του χώρου του συγκροτήματος , θα γίνει η εγκατάσταση ιστών ύψους 10m σε όλες τις οδοποιίες πλην της κεκλειμένης από τον Οικίσκο Οργάνων έως το κτ. Ελέγχου & Η/Ζ στην οποία θα εγκατασταθούν ιστοί 4m. Οι ιστοί θα είναι σταθερής κεφαλής και θα φέρουν προβολείς ασύμμετρης δέσμης. Κάθε προβολέας θα φέρει ένα λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης των 250W(στους ιστούς των 10m) και 70W(στους ιστούς των 4m), σωληνοειδούς μορφής. Η δέσμη φωτός τους έχουν κλίση ως προς την κατακόρυφο 60ο ενώ οι βραχίονες θα είναι ευθύγραμμοι με κλιση 0% και το μήκος τους εξαρτάται από τη θέση τοποθετήσεως.
Τα φωτιστικά σώματα θα τροφοδοτούνται από τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ΠΙΛΛΑΡ. Από τους πίνακες θα ξεκινούν καλώδια τύπου ΝΥΥ 4x10mm2 τα οποία θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε σωλήνες από πολυαιθυλαίνιο (ΡΕ) και θα καταλήγουν στα ακροκιβώτια των ιστών και από εκεί στα φωτιστικά σώματα. Οι ιστοί θα στερεωθούν πάνω σε ειδικές προκατασκευασμένες βάσεις από σκυρόδεμα. Ειδικότερα, μέσα στη βάση των ιστών, προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου ακροκιβώτιου όπου θα καταλήγει το τροφοδοτικό καλώδιο και από όπου θα ξεκινά η αναχώρηση για τον προβολέα. Κάθε πυλώνας θα φέρει ακροδέκτη γείωσης, για τοπική γείωση αυτών.
Τα φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν στους ιστούς θα είναι τύπου βραχίονα, με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως 250 W και 70W. Παραδοχές:

 • Μέση ένταση οδοφωτισμού: Εav > 25 lux
 • Ομοιομορφία φωτισμού (ολική) : Uo > 0,4
 • Δείκτης θαμβώσεως : G > 7
 • Κατηγορία οδοστρώματος κατά CIE : RIII
 • Τύπος φωτιστικού σώματος κατά CIE : CUT-OFF
 • Συντελεστής συντήρησης : 0,70

Ο χειρισμός του φωτισμού θα γίνεται μέσω των ΠΙΛΛΑΡ τροφοδοσίας τα οποία θα βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο όπως αποτυπώνεται και στα αντίστοιχα σχέδια.
Για την Ηλεκτρική τροφοδοσία των ιστών προβλέπεται κατάλληλος αριθμός τοπικών πίλλαρ με τις αντίστοιχες στεγανές διανομές για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων της. Η τροφοδότηση των ιστών θα γίνει με τριφασική γραμμή με καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2. Κάθε ιστός θα τροφοδοτείται από μια φάση στο ακροκιβώτιο (κοφρέ) κάθε ιστού, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει και θα βγαίνει σε κάθε ιστό. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου 70cm. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο Φ 110 mm, 6 atm. Σε κάθε σωλήνα τοποθετείται γενικά ένα μόνο καλώδιο οδικού φωτισμού. Στις διαβάσεις των δρόμων θα τοποθετείται πάντοτε ένας επί πλέον σωλήνας για μελλοντική χρήση.
Προβλέπονται Φρεάτια για το τράβηγμα των καλωδίων στην προκατασκευασμένη βάση στηρίξεως κάθε ιστού και στις διαβάσεις των δρόμων κ.λ.π. όπως φαίνεται στα σχέδια. Από το ακροκιβώτιο (κοφρέ) κάθε στύλου θα ξεκινάει καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2 για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώματος του ιστού. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχομένων και εξερχομένων καλωδίων, γειώσεως κλπ.
Το κάθε ΠΙΛΛΑΡ και η διανομή γειώνεται μέσω μιας πλάκας γειώσεως. Από κάθε διανομή θα ξεκινάει ο αγωγός γειώσεως για κάθε τροφοδοτική γραμμή, ο οποίος θα είναι γυμνός χαλκός διατομής 25 mm2. Ο αγωγός γειώσεως θα τοποθετηθεί στο ίδιο χαντάκι με τον σωλήνα και το καλώδιο. Το ακροκιβώτιο κάθε στύλου θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό γειώσεως, με ένα γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής 6mm2 και με ένα κατάλληλο γαλβανισμένο σφικτήρα. Στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμμής, μετά τον τελευταίο στύλο, ο κύριος αγωγός γειώσεως (25 mm2) θα γειώνεται ξανά, πάλι μέσω μιας χάλκινης πλάκας γειώσεως 500mx500mx5mm σε βάθος 1m. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα, και οι εντολές (ONOFF) θα γίνονται από συσκευή ελέγχου μέσω συστήματος BMS με χρήση φωτοκυττάρου ή χρονικού διακόπτη.

Φωτισμός εσωτερικών χώρων

Ο αριθμός και διάταξη των φωτιστικών σωμάτων επιλέγονται έτσι, ώστε να επιτυγχάνονται οι ακόλουθες κατ’ ελάχιστον μέσες εντάσεις φωτισμού (μετρούμενες σε ύψος 0.80 m από το δάπεδο πλην των διαδρόμων όπου ως επίπεδο εργασίας λαμβάνεται το δάπεδο) με συντελεστή συντήρησης 0,80:

 1. Γραφεία 500 lux
 2. Χώροι υγιεινής 200 lux
 3. Λοιποί εσωτερικοί χώροι εγκατάστασης 300 lux

Ο φωτισμός των διαφόρων χώρων γίνεται  γενικά με φωτιστικά σώματα φθορισμού. Τα φωτιστικά αυτά, μπορεί να είναι τετράγωνα ή επιμήκη. Ειδικότερα, στους χώρους των γραφείων των κτιρίων, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής 2x28W με αυτόσβηστο πολυκαρβονικό διαφανές κάλυμμα. Στο χώρο υγιεινής και προβλέπονται φωτιστικά σώματα ψευδοροφής, με ένα λαμπτήρα φθορισμού 14W.
Ο χειρισμός του φωτισμού στα κτίρια θα γίνεται με τοπικούς διακόπτες, απλούς, κομιτατέρ ή alle-retour ενώ στα τούνελ με μπουτόν καστάνιας μπρος και πίσω από το πρώτο και το τελευταίο φωτιστικό του κάθε τριφασικού κυκλώματος (αλλερετούρ λειτουργία).


Κυκλώματα φωτισμού

Τα κυκλώματα φωτισμού προβλέπονται μονοφασικά ή τριφασικά με αγωγούς 1,5mm2, 2,5mm2 ή 4mm2 σε απομακρυσμένα κυκλώματα, που ασφαλίζονται από μικροαυτομάτους των 10Α ή 16Α. Γενικά τα κυκλώματα φωτισμού θα είναι ανεξάρτητα από τα κυκλώματα ρευματοδοτών.

Λαμπτήρες φθορισμού

Οι λαμπτήρες φθορισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι με ουδέτερο φως για όλους τους χώρους.

Ρευματοδοσία

Προβλέπεται η εγκατάσταση των ρευματοδοτών τύπου SCHUKO, απλών ή στεγανών, με πλευρικές επαφές γειώσεως 16Α – 230 V για όλες τις γενικές χρήσεις.  Όλα τα κυκλώματα κοινών ρευματοδοτών θα προστατεύονται από «ρελέ» διαφυγής μέσα στους αντίστοιχους πίνακες. Οι ρευματοδότες γενικά θα είναι χωνευτοί, τύπου SCHUKO και η τροφοδότησή τους γίνεται με καλώδιο με αγωγούς διατομής 3 Χ 2.5 mm2.

Οχετοί Αγωγών

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αγωγού Εκτροπής – Υδροληψίας – Εκκενώσεως περιλαμβάνει τα φωτιστικά σώματα για τον εσωτερικό φωτισμό του αγωγού, τα φωτιστικά σώματα για τον εξωτερικό φωτισμό της εισόδου, τις γραμμές τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων από τον αντίστοιχο υποπίνακα και τον ίδιο τον υποπίνακα διανομής και την τροφοδότηση των πινάκων των βαρούλκων από τους τοπικούς υποπίνακες. Η μέση ένταση φωτισμού της κεντρικής ζώνης του αγωγού και των προσπελάσεων θα είναι 120 LUX με λόγους εντάσεων min/max = 1:6 και min/average = 1:3.
Στο εσωτερικό του αγωγού στον άξονα οροφής και σε αποστάσεις 10 m μεταξύ τους θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα φθορισμού με δείκτη προστασίας ΙΡ55, κατάλληλα για δύο λαμπτήρες φθορισμού 230V, 58W.
Στη μία κεντρική επιφάνεια του αγωγού προσπέλασης, σε ύψος 1,2 m από το δάπεδο και σε ενδεικτικές αποστάσεις περίπου 40 m μεταξύ τους θα τοποθετηθούν ρευματολήπτες φωτισμού 16Α/250 V , στεγανοί, τριπολικοί (φάση, ουδέτερος, γείωση), κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση. Ομοίως σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις θα τοποθετηθούν και τέσσερις ρευματοδότες ισχύος, στεγανοί, τετραπολικοί, τριών αγωγών, ονομαστικής έντασης 63Α , μαζί με τον ρευματολήπτη προσαρμογής. Οι γραμμές τροφοδοσίας των φωτιστικών και των ρευματοληπτών από τον Υποπίνακα διανομής, θα γίνουν με καλώδια ΝΥΥ 5×2,5mm2 ή 5x4mm2(ανάλογα με τη πτώση τάσης) που θα τοποθετηθούν κατά μεν τις ομαδικές οδεύσεις σε μεταλλικές σχάρες καλωδίων (οι οποίες θα είναι διάτρητες ώστε να επιτρέπουν τον αερισμό), κατά δε τις μεμονωμένες οδεύσεις μέσα σε σωλήνες τύπου Condur  και κουτιά διακλαδώσεως σε ορατή εγκατάσταση.
Στις εισόδους του αγωγού, θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα με βραχίονα κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου Υδραργύρου 250 W. Τα φωτιστικά θα είναι κλάσεως μονώσεως ΙΙ κατά VDE 0710. Οι γραμμές τροφοδοσίας των φωτιστικών από τους αντίστοιχους υποπίνακες διανομής, γίνονται με καλώδια ΝΥΥ που θα τοποθετηθούν μέσα σε σωλήνες τύπου Condur και κουτιά διακλαδώσεως σε ορατή εγκατάσταση.

Φωτισμός Ασφάλειας

Ο φωτισμός ασφαλείας αποσκοπεί στην παροχή ενός στοιχειώδoυς φωτισμού σε στάθμη 15 LUX (σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις ) σε όλους τους διαδρόμους και εξόδους διαφυγής. Ο φωτισμός ασφαλείας παρέχεται, με μονάδες εφεδρικής τροφοδοσίας λαμπτήρων φθορισμού (με ενσωματωμένο ανορθωτή, μπαταρίες Ni-Cd, μετατροπέα και διάταξη αυτοματισμού) που μπορεί να το τοποθετηθούν μέσα στα φωτιστικά του κανονικού φωτισμού και να τροφοδοτήσουν ένα λαμπτήρα φθορισμού 8W. Με αυτόνομα φωτιστικά σώματα ασφαλείας κατά DIN 1624. Αυτόνομα φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα εγκατασταθούν (σήμανση εξόδων, βέλη κατεύθυνσης, κλπ), σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.
Τα φωτιστικά είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα στερεωμένη επίτοιχη βάση σε ύψος 1,80 μέτρων από το δάπεδο και σε θέσεις που δεν παρεμποδίζουν άλλες δραστηριότητες στους χώρους του Κτιρίου Ελέγχου και Λειτουργίας, στην Κεκλιμένη Υδροληψία και στον αγωγό Εκτροπής – Υδροληψίας – Εκκενώσεως.
Όλα τα εξαρτήματα τα υλικά και τα μικροϋλικά, συμπεριλαμβανομένης και της βάσεως τοποθετήσεως του φωτιστικού, που είναι απαραίτητα για την καλή στήριξη, εμφάνιση και λειτουργική πληρότητα του φωτιστικού νοούνται ότι περιλαμβάνονται στο φωτιστικό ασφαλείας έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά στην παρούσα.
Ο φωτισμός ασφαλείας θα γίνει με φωτιστικά σώματα τύπου συσσωρευτή, τα οποία θα είναι μόνιμα συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο του Κτιρίου Ελέγχου και Λειτουργίας, του Αγωγού Εκτροπής – Υδροληψίας – Εκκενώσεως και της Κεκλιμένης Υδροληψίας και τα οποία θα ανάβουν αυτόματα όταν για οποιονδήποτε λόγο συμβεί γενική διακοπή ρεύματος.
Ο φωτισμός ασφαλείας θα εγκατασταθεί σε όλο το μήκος του Αγωγού Εκτροπής – Υδροληψίας – Εκκενώσεως, καθώς και σε όλα τα κτίρια και στην ανωδομή της Κεκλιμένης Υδροληψίας.
Στους χώρους γραφείων θα τοποθετηθούν κατά περίπτωση, αυτόνομα φωτιστικά σώματα ασφαλείας απλά (μη στεγανά), με ένδειξη πορείας ή ένδειξη «ΕΞΟΔΟΣ» ή χωρίς ένδειξη με αυτονομία 180 min. Τα φωτιστικά θα φέρουν ενσωματωμένη μπαταρία Ni-Cd και κατάλληλη τροφοδοτική διάταξη (κατασκευή κατά DIN 1624). Στους χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων (Κεκλιμένης Υδροληψίας και Αγωγός Εκτροπής – Υδροληψίας – Εκκενώσεως) θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα όπως παραπάνω αλλά στεγανά.
Εκτός των άλλων θέσεων που θα κριθεί απαραίτητο Φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα τοποθετηθούν κατ’ ελάχιστο και στους διαδρόμους προς τις τελικές εξόδους διαφυγής, καθώς και στις ενδιάμεσες ή τελικές εξόδους διαφυγής και πάνω από τις πόρτες. Με την πυκνότητα που θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώματα αυτά θα επιτυγχάνεται η ένταση φωτισμού που απαιτείται.
Όλα τα καλώδια των διαφόρων κυκλωμάτων που τροφοδοτούν τα φωτιστικά σώματα εξωτερικού φωτισμού ή τις συσκευές που θα είναι τοποθετημένες στους εξωτερικούς χώρους θα είναι τύπου ΝΥΥ και θα εγκατασταθούν αντίστοιχα, ή μέσα σε χαντάκια υπογείων καλωδίων ή NYFNBY απευθείας ενταφιαζόμενα κατά την κρίση του εντεταλμένου μηχανικού.
Όλοι οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι με πλήκτρο ή μοχλό, βαρέως τύπου, από βακελίτη με βάση από πορσελάνη. Οι επαφές των διακοπτών θα είναι από ανθεκτικό μέταλλο, επαργυρωμένες, και θα επιτρέπουν τη ζεύξη και την απόζευξη κυκλωμάτων με λαμπτήρες φθορισμού. Ενώ οι ρευματοδότες φωτισμού θα τοποθετηθούν σε ύψος 1,20 μ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου.

Ελέγξτε επίσης

Τα προσωπικά προφίλ φωτισμού μπορεί να είναι το κλειδί για μια φυσική «ισορροπία φωτισμού στην εργασία»

Ο φωτισμός είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι …

Τα Περιοδικά μας