Δοκιμές και μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Άρθρο του Ιωάννη Γκόνου – Aναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολότων Μηχανικών και Μηχανικων Υπολογιστών ΕΜΠ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται πάμπολλες δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και στην παραγωγή νέων προϊόντων της εγχώριας βιομηχανίας. Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η γκάμα των δοκιμών και μετρήσεων που γίνονται εκεί, όπως και όλα τα προϊόντα στα οποία το Εργαστήριο πραγματοποιεί δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι ένα από τα παλαιότερα Εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με ιστορία πάνω από 100 έτη. Λειτουργεί ουσιαστικά ως Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο από το 1909 και τυπικά από το 1946, με μακροχρόνια εμπειρία (πάνω από 65 έτη) στη διεξαγωγή τεχνικών ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων, πιστοποιήσεων και ελέγχων ποιότητας υλικών, συσκευών και διατάξεων.

Οι κύριες λειτουργικές κατευθύνσεις του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων είναι η υποστήριξη και κάλυψη τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΜΠ, όσο και η κάλυψη των αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας σε θέματα ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών και διατάξεων.

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων είναι πιστοποιημένο εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ ISO 9001:2015 για σχεδιασμό και διεξαγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών δοκιμών και μετρήσεων. Επιπλέον, είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017.

Το πεδίο διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαμβάνει πλήθος ηλεκτρικών δοκιμών και μετρήσεων (όπως είναι μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους, μέτρηση βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής, μέτρηση αντίστασης γείωσης, διηλεκτρική αντοχή καλωδίων και μετασχηματιστών σε κρουστική τάση, μέτρηση μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων κ.ά.) και το σύνολο των δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC).

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων είναι το μοναδικό έως σήμερα εργαστήριο στην Ελλάδα, του οποίου το πεδίο διαπίστευσης περιλαμβάνει το σύνολο των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης και που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/30/ΕΕ, που διέπει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα εξοπλισμού.

Ειδικότερα, στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται οι εξής διεργασίες:

 • Μέτρηση αγόμενων διαταραχών σε θύρες τροφοδοσίας εξοπλισμού, στην περιοχή των συχνοτήτων 9kHz έως 30ΜHz, η οποία εξασφαλίζει την μη παρενόχληση γειτονικού εξοπλισμού από τις εκπομπές του δοκιμίου μέσω των καλωδίων.
 • Μέτρηση ακτινοβολούμενων διαταραχών στην περιοχή των συχνοτήτων από 150kHz έως 18GHz, η οποία εξασφαλίζει τη μη παρενόχληση, μέσω εκπεμπόμενων διαταραχών (παρασίτων), των γειτονικών με το δοκίμιο συσκευών.
 • Μέτρηση διακοπτόμενων διαταραχών (μέτρηση μεταβατικών αγόμενων διαταραχών από συσκευές, των οποίων οι κύριες λειτουργίες επιτελούνται από κινητήρες και διατάξεις μεταγωγής ή ρύθμισης).
 • Μέτρηση ισχύος διαταραχής (μέτρησης της παραγόμενης συνεχούς ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής [διαταραχή ισχύος], στην περιοχή των συχνοτήτων 30MHz έως 300MHz).
 • Μέτρηση των αρμονικών που εισάγει μια συσκευή στο δίκτυο τροφοδοσίας και αξιολόγηση της καταλληλότητάς της, βελτιώνοντας την ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου.
 • Μέτρηση διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήματος σε συστήματα παροχής χαμηλής τάσης, η οποία εξασφαλίζει την καταλληλότητα μιας συσκευής ώστε να μην δημιουργεί μεταβολές στην τάση τροφοδοσίας της.
 • Δοκιμή ατρωσίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, η οποία εξασφαλίζει την αντοχή της συσκευής όταν πραγματοποιούνται εκφορτίσεις (κυρίως από χρήστες της ή άλλες φορτισμένες συσκευές) σε αυτή.
 • Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολούμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνότητας, που εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της συσκευής σε περιβάλλον που υπάρχουν εκπεμπόμενες ραδιοδιαταραχές.
 • Δοκιμή ατρωσίας για γρήγορα ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα και απότομες εκφορτίσεις, η οποία εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής στην παρουσία παρασίτων από γρήγορα ανοιγοκλεισίματα επαφών και φορτίων.
 • Δοκιμή ατρωσίας από υπερτάσεις – υπερεντάσεις, η οποία εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής όταν καταπονείται από υπερτάσεις – υπερεντάσεις, π.χ. από κεραυνοπληξία.
 • Δοκιμή ατρωσίας σε αγόμενες διαταραχές, επαγόμενες από πεδία ραδιοσυχνότητας, που εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της συσκευής σε περιβάλλον που υπάρχουν αγόμενες διαταραχές.
 • Δοκιμή ατρωσίας σε μαγνητικό πεδίο με συχνότητα δικτύου, η οποία εξασφαλίζει την ατρωσία της συσκευής όταν βρίσκεται πλησίον μαγνητικού πεδίου βιομηχανικής συχνότητας.
 • Βυθίσεις τάσης, βραχείες διακοπές και δοκιμές ατρωσίας μεταβολών τάσης, διαδικασίες που εξασφαλίζουν την καταλληλότητα μιας συσκευής όταν μεταβάλλεται ή διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας της.

Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο διακριβωμένο εξοπλισμό με ιχνηλασιμότητα αναγόμενη στα εθνικά και διεθνή πρότυπα για τη διεξαγωγή δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Διαθέτει ανηχοϊκό θάλαμο και κλωβούς Faraday για να διεξάγονται οι δοκιμές χωρίς παρεμβολές. Οι δοκιμές / μετρήσεις πραγματοποιούνται από το πλήρως κατηρτισμένο προσωπικό του, που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και μεγάλη ερευνητική εμπειρία στον τομέα των ηλεκτρικών δοκιμών και των δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα αντίστοιχα Πρότυπα.

Τα τελευταία 12 χρόνια που το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, έχει διευρύνει το πεδίο του στον τομέα των δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) ως προς τα πιο σύγχρονα εμπορικά και βιομηχανικά πρότυπα προϊόντος, επενδύοντας στη διαρκή επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού και εμπλουτίζοντας συνεχώς την τεχνογνωσία του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρέχουσας διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής τυποποίησης. Έχει διεξαγάγει πλήθος δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, συνεισφέροντας στην προσπάθεια της εγχώριας βιομηχανίας να πραγματοποιήσει άλματα στη σχεδίαση και στην παραγωγή νέων προϊόντων, όπως είναι:

 • Εξοπλισμός πληροφορικής (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί).
 • Πολυμεσικός εξοπλισμός (ενισχυτές ήχου και εικόνας).
 • Οικιακός εξοπλισμός (ψυγεία, θερμοσίφωνες).
 • Ηλεκτρονικά συστήματα για οικίες και κτίρια και συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (θερμοστάτες).
 • Συσκευές φωτισμού (φωτιστικά, πινακίδες επιγραφών).
 • Ακουστικές, οπτικές, οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές ελέγχου φωτισμού ψυχαγωγίας για επαγγελματική χρήση.
 • Εξοπλισμός για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση (μετρητές ισχύος, μετρητές θερμοκρασίας / υγρασίας).
 • Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές.
 • Συστήματα συναγερμού.
 • Ηλεκτρικές συσκευές για την ανίχνευση και τη μέτρηση εύφλεκτων αερίων, τοξικών αερίων ή οξυγόνου.
 • Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι.
 • Διακόπτες για οικιακές εγκαταστάσεις.
 • Διατάξεις διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης.
 • Συστήματα σήμανσης οδικής κυκλοφορίας.
 • Ταξίμετρα.
 • Ηλεκτρικά συστήματα οδήγησης μετατροπής ισχύος ρυθμιζόμενης ταχύτητας.
 • Σιδηροδρομικές εφαρμογές – σηματοδοτικές και τηλεπικοινωνιακές συσκευές.
 • Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πλοίων.
 • Εξοπλισμός και συστήματα ναυσιπλοΐας και ραδιοεπικοινωνίας.
 • Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
 • Ραδιοσυσκευές.
 • Inverter, τροφοδοτικά.

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής αδράνειας

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας. Για πάνω από 100 …

Τα Περιοδικά μας