ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Συνάντηση του Προεδρείου με την Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας κ.ΘεοδώραΤζάκρη, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 108/2013.

ΠΟΣΕΗ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΖΑΚΡΗ

Στις  29  Σεπτεμβρίου  2016  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  του  Προεδρείου  της Ομοσπονδίας  μας  με  την  Υφυπουργό  Οικονομίας  Ανάπτυξης  &  Ναυτιλίας  κ.ΘεοδώραΤζάκρη, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 108/2013.

Η  συνάντηση  με  την  Υφυπουργό  πραγματοποιήθηκε  μετά  από  τις  συνεχείς προσπάθειες  της  Ομοσπονδίας  μας  από  το  Νοέμβριο  του  2015  (δύο  μήνες  μετά  την ανάληψη των καθηκόντων της), οι οποίες εντάθηκαν τον Ιούνιου 2016 με αφορμή το Σ/Ν που κατατέθηκε στην Βουλή και περιελάμβανε τροποποίηση του ΠΔ 108/2013, όταν μετά τις  ενέργειες  του  Προεδρείου  της  Ομοσπονδίας  κληθήκαμε  να  καταθέσουμε  τις  απόψεις μας στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Στη συνάντηση με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, το Προεδρείο της Ομοσπονδίας έθεσε τα  προβλήματα  που  δημιουργούνται  στην  εφαρμογή  του  ΠΔ  108/2013,  τα  οποία  είχαμεκοινοποιήσει με τα έγγραφά μας στις 13/11/2015 και στις 9/6/2016, και συγκεκριμένα:

Α)  Έκδοση  διευκρινιστικής  εγκυκλίου  προς  όλες  τις  Διευθύνσεις  Ανάπτυξης  των Περιφερειών προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ108/2013  όπως  είναι:  1)  η  εφαρμογή  αντιστοίχισης  των  επαγγελματικών  αδειών  που αποτελεί  σημείο  καθημερινής  τριβής  μεταξύ  των  επαγγελματιών  και  των  υπηρεσιών  στις Περιφέρειες της χώρας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα αυξημένα παράβολα, 2) η εφαρμογή της  Παρ.  6  του  Άρθρου  14  του  ΠΔ  που  αφορά  την  αναγνώριση  προϋπηρεσίας  που  έχει αποκτηθεί πριν την έκδοση του ΠΔ, 3) η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων που περιγράφονται στο Άρθρο 18 του ΠΔ μετά το πέρας της οκταετίας, 4) η αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών σε Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους που λόγω κρίσης είχαν  προχωρήσει  σε  διακοπή  επαγγέλματος  και  οι  άδειές  τους  έληξαν,  5)  ειδικές περιπτώσεις  προσωρινής  διακοπής  επαγγέλματος    (π.χ  εργασίας  εξωτερικό,  εργασία  στη ναυτιλία, ασθένειας, κλ.π) όπου δεν υπήρχε η δυνατότητα να θεωρηθούν οι άδειες.  Η  Υφυπουργός  σε ότι  αφορά  τα παραπάνω μας  ενημέρωσε  ότι έχουν  σταλεί  στις Περιφέρειες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που αφορούν το ΠΔ.

Για το θέμα των υποχρεώσεων των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων μετά την οκταετία (Άρθρο 18) και το θέμα αναγνώρισης των προϋπηρεσιών πριν την έκδοση του ΠΔ (Παρ. 6 του Άρθρου 14),  ενημέρωσε ότι θα διερευνηθούν από την υπηρεσία του Υπουργείου ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Σχετικά  με  τις  αντιστοιχήσεις  των  επαγγελματικών  αδειών  στις  περιπτώσεις διακοπής  επαγγέλματος  που  αναφέρονται  παραπάνω,  η  Υφυπουργός  ανέφερε  ότι  όλες αυτές  οι  περιπτώσεις  αντιμετωπίζονται  και  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  από  τις αδειοδοτούσες αρχές των Περιφερειών, ανάλογα με τα στοιχεία κάθε περίπτωσης και προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης του πολίτη που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα.

Σε  κάθε  περίπτωση  για  τέτοιες  ειδικές περιπτώσεις είναι  στη  διάθεση  των  πολιτών  και  η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για να τις εξετάσει και να βρεθεί λύση, όπου αυτό είναι δυνατό και ανάλογα με την περίπτωση.

Β)  Τροποποίηση  διατάξεων  του  ΠΔ  108/2013  προκειμένου  να  αντιμετωπισθούν  θέματα όπως:  1)  αναγνώριση  προϋπηρεσίας  Τεχνικών  ηλεκτρολόγων  που  αποκτήθηκε  πριν  την έκδοση  του  ΠΔ,  οι  οποίοι  είχαν  πτυχίο  Τεχνικής  σχολής  αλλά  δεν  είχαν  εφοδιασθεί  τις επαγγελματικές  άδειες,  2)  αναγνώριση  προϋπηρεσίας  σε  Τεχνίτες  πείρας  που  είχε αποκτηθεί πριν  την έκδοση  του  ΠΔ για  την  απόκτηση  της επαγγελματικής  άδειας  Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου του ΠΔ, 3) αντιμετώπιση της αδικίας και του αδιεξόδου που δημιουργείται στους  αποφοίτους  ΙΕΚ  Αυτοματισμών  που  με  το  ΠΔ  δεν  μπορούν  να  αποκτήσουν επαγγελματική άδεια ηλεκτρολόγου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες διατάξεις πριν την έκδοση  του  ΠΔ,  4)  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  που  δημιουργείται  στην  αγορά  των Ε.Η.Ε, αφού δεν προβλέπεται διακριτή άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους Συντηρητές Ηλεκτρολόγους (μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που δεν ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα).

Για τα παραπάνω η Υφυπουργός αναφέρθηκε, στην δυσκολία που υπάρχει για την αναγνώριση  προϋπηρεσίας  των  Τεχνικών  που  δεν  είχαν  τις  επαγγελματικές  άδειες,  αφού δημιουργούνται θέματα τόσο με την επαγγελματική όσο και με την ασφαλιστική νομοθεσία.

Στο  θέμα  της  αναγνώρισης  της  προϋπηρεσίας  των  Τεχνιτών  πείρας,  η  Υφυπουργός αναφέρθηκε ότι αυτό το θέμα μπορεί να διερευνηθεί προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση.

Στο θέμα των αποφοίτων ΙΕΚ Αυτοματισμού, ενημέρωσε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά  όχι  μόνο  τα  ΙΕΚ  αλλά  ακόμα  και  τους  αποφοίτους  των  ΤΕΙ  Αυτοματισμού  και  θα πρέπει να βρεθεί λύση σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας, για τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των σχολών.

Στο θέμα της αδειοδότησης των Συντηρητών Ηλεκτρολόγων και των προβλημάτων που δημιουργούνται στην αγορά των Ε.Η.Ε από την μη ύπαρξη διακριτής επαγγελματικής άδειας, η Υφυπουργός ανέφερε ότι δεν μπορεί να δοθεί άλλη διακριτή επαγγελματική άδεια

σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι, οι Συντηρητές Ηλεκτρολόγοι έχουν τα ίδια πτυχία και δίνουν τις ίδιες εξετάσεις με τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους, για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας, συνεπώς πρέπει να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα όπως ορίζουν και οι σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε στο συγκεκριμένο θέμα με την έμφαση που δόθηκε από  το  Προεδρείο  στα  προβλήματα  που  δημιουργούνται  στην  αγορά  με  την  παράνομη «μαύρη»  εργασία  και  την  πρόληψη  που  θα  πρέπει  να  υπάρχει  κατά  την  αδειοδότηση,  η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο ότι η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα προληπτικά θεωρώντας τον πολίτη εν δυνάμει «παράνομο», αλλά θα πρέπει να υπάρχει  ο  έλεγχος  και  η  εποπτεία  της  αγοράς,  όπου  εμπλέκονται  όλες  οι  συναρμόδιες υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων και όχι μόνο οι αδειοδοτούσες αρχές.

Γ) Τροποποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για τη συμμετοχή στις εξεταστικές επιτροπές των Περιφερειών,  εκπροσώπων  της  Ομοσπονδίας  με  την  επαγγελματική  άδεια  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 1 ης  Ομάδας και της βελτίωσης του πλαισίου για τα κριτήρια και  την  διαδικασία  επιβολής  κυρώσεων  προς  την  κατεύθυνση  αντικειμενικότερης  και ορθολογικότερης αντιμετώπισης τω περιπτώσεων που χρήζουν επιβολής κυρώσεων.

Για  τα  παραπάνω  θέματα  των  Υ.Α  αφού  έγινε  η  σχετική  ενημέρωση  από  το Προεδρείο  της  Ομοσπονδίας,  η  Υφυπουργός  στο  θέμα  της  συμμετοχής  στις  εξεταστικές επιτροπές ζήτησε να διερευνηθεί το πλαίσιο της Υ.Α από την αρμόδια υπηρεσία για το αν υπάρχει  δυνατότητα  να  τροποποιηθεί  και  σχετικά  με  την  ορθολογικότερη  αντιμετώπιση στην επιβολή κυρώσεων ανέφερε ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της  Περιφέρειας  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  εξετάζουν  προσεκτικά  το  πλαίσιο  της  Υ.Α  και ταυτόχρονα ζήτησε να υπάρξει συνεργασία της Ομοσπονδίας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για να διευκρινισθεί το πρόβλημα και να διερευνηθεί αν υπάρχει δυνατότητα λύσης με την τροποποίηση της σχετικής Υ.Α.

Η  Υφυπουργός  στο  κλείσιμο  της  συνάντησης  ενημέρωσε  ότι  έχουν  συγκεντρωθεί θέματα που χρήζουν βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, τα οποία διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία και θα προωθηθούν μέσω τροποποιήσεων το επόμενο διάστημα.

Ακόμα,  από  την  Προϊσταμένη  της  αρμόδιας  Διεύθυνσης  του  Υπουργείου ενημερωθήκαμε  ότι  οι  δύο  Υπουργικές  Αποφάσεις  που  εξετάστηκαν  το  προηγούμενο διάστημα από την ομάδα εργασίας, σχετικές με  την κατηγοριοποίηση των χώρων για τον

επανέλεγχο  των  Ε.Η.Ε  και  τις  διατάξεις  διαφορικού  ρεύματος  και  γειώσεις  προστασίας, έχουν  πλέον  καθαρογραφεί  και  σταλεί  στους  φορείς  που  συμμετείχαν  για  την οριστικοποίησή  τους,  προκειμένου  να  ακολουθήσει  η  διαδικασία  που  απαιτείται  για  την έκδοσή τους στο ΦΕΚ.

Το  Προεδρείο  της  Ομοσπονδίας  θα  συνεχίσει  να  εργάζεται  προς  την  κατεύθυνση βελτίωσης  του  θεσμικού  πλαισίου  του  ΠΔ  108/2013,  για  την  αντιμετώπιση  των προβλημάτων που δημιουργούνται και το επόμενο διάστημα θα επιδιώξει συνεργασία με την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Υπουργείου,  προς  την  κατεύθυνση  εξειδίκευσης  των  θεμάτων που συζητήθηκαν και μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα από διευκρινίσεις, τροποποιήσεις σχετικών Υ.Α  και των διατάξεων του Π.Δ 108/2013.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OLYMPIA GATEWAY ME TEXNΟΛΟΓΙΑ Ι.Ο.Τ., AΠΟ ΤΗΝ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναπτύσσει και παράγει νέα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και των ηλεκτρολόγων / εγκαταστατών, που στηρίζουν και επιλέγουν τα προϊόντα της όλα αυτά τα χρόνια...

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ΣΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Η ΟLYMPIA ELECTRONIC στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν για ακόμη μία φορά τα προϊόντα της, στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, και συγκεκριμένα στο σπίτι του Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σκοπός τη...

OLYMPIA ELECTRONICS - ΧΟΡΗΓΊΑ ΣΤΗΝ ΟΜAΔΑ PARALYMPICUS

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία της, δίνει ιδια...

Κλείσιμο [X]