ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Άρθρο του κ. Δημήτριου Εγγλέζου*

 

Ο τομέας της ασφάλειας και ειδικά της «πυρασφάλειας

|», θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τον κανονισμό “CPR” (κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών) με σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, εναρμονίζοντας την κατηγοριοποίηση των υλικών του τομέα δομικών κατασκευών για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός των ορίων αυτής.

 

Πώς φτάσαμε στον CPR

Το θέμα του Κανονισμού για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών έχει μακρά ιστορία. Ξεκίνησε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (EOK). Στόχος ήταν η διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων τηρώντας τους διάφορους περιορισμούς και τους κανόνες προστασίας της εγχώριας παραγωγής.

Το 1986, η συνθήκη τροποποιήθηκε συμπεριλαμβάνοντας τα άρθρα 100A/118A που αφορούσαν στην υγιεινή και την ασφάλεια και το 1988 γεννήθηκε η ιδέα μίας “Οδηγίας για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών” μέσω της  Οδηγίας του Συμβουλίου 89/106/EEC, γνωστή ως CPD Directive.

Περιέγραφε έξι Βασικές Απαιτήσεις για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, η βασική εκ των οποίων αφορά στα καλώδια και είναι η ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 

Η οδηγία CPD

Το 1994 εκπονήθηκαν τα ερμηνευτικά έγγραφα, τα οποία έδωσαν συγκεκριμένη μορφή στις Βασικές Απαιτήσεις περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ικανοποιητική τους επίδοση. Το ερμηνευτικό έγγραφο 2 περιέγραφε ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε:

-  Να μην προκαλούν φωτιά

-  Να μην ενισχύουν τη φωτιά

-  Να περιορίζουν την εξάπλωση της φωτιάς                                                                         

- Σε περίπτωση φωτιάς, να μπορούν να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την πυρόσβεση και να είναι δυνατή η διάσωση

- Τα δομικά προϊόντα (π.χ. μετασχηματιστές, καλώδια…) που χρησιμοποιούνται, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για αντίσταση και αντίδραση στη φωτιά.

Το καλώδιο δεν θα μπορούσε να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κανονισμό, αφού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των μόνιμων και σταθερών εγκαταστάσεων, έχει συνεχή όδευση σε αθέατα σημεία καθώς περνάει μέσα από τους τοίχους, και εισάγει την πιθανότητα βραχυκυκλώματος.

 

Σκοπός του CPR

Ο «Κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών», γνωστός και ως CPR (αρ. 305/2011), εκδόθηκε στις 9 Μαρτίου 2011 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 Απριλίου 2011.

Σκοπός του κανονισμού είναι να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των προϊόντων των δομικών κατασκευών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, εναρμονίζοντας εθνικούς νόμους σε σχέση  με τις βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για αυτά τα προϊόντα από άποψη υγιεινής και ασφάλειας.

Η εφαρμογή τού εν λόγω κανονισμού, πρόκειται να αντικαταστήσει την υπάρχουσα οδηγία 89/106/EEC, γνωστή ως CPD και να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει το υπάρχον πλαίσιο.

Η επίσημη ημερομηνία έναρξης ισχύος ήταν η  1η Ιουλίου 2013, ενώ για τα καλώδια εκτιμάται ότι η εφαρμογή του θα υλοποιηθεί εντός του 2014, χωρίς να έχει ακόμα οριστεί σαφής ημερομηνία.

Ο πίνακας Euroclass 

Ο πίνακας Euroclass ορίζει τις κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με την αντίδραση στη φωτιά, την εκπομπή καπνού και την έκλυση τοξικών αερίων, στις οποίες  θα εμπίπτουν όλα τα υλικά δομικών κατασκευών. Δημοσιεύτηκε επισήμως ως Απόφαση με αριθμό 2006/751/EC στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 27 Οκτωβρίου 2006 (η κατηγοριοποίηση της αντοχής στη φωτιά δημοσιεύτηκε επισήμως ως Απόφαση αρ. 2000/367/EC).  Οι Euroclasses εκτείνονται σε μεγάλο εύρος : A, B1, B2, C, D, E και F δεδομένου ότι καλύπτουν όλα τα υλικά των κατασκευών. Για τα καλώδια, προβλέπονται μόνο οι Euroclasses B2, C, D, E και F ανάλογα με τις απαιτήσεις για κάθε εγκατάσταση.

Η υποχρεωτική εφαρμογή αυτών των αποφάσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ προϋποθέτει τα ακόλουθα:

  • τα  πρότυπα να εκδίδονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • οι αρμόδιες Εθνικές Αρχές να μεταφέρουν τις κατηγορίες στους δικούς τους Εθνικούς Κανονισμούς,
  • οι Εθνικοί Κανονισμοί να αναγράφουν την κατηγορία Euroclass που ισχύει για την εκάστοτε εφαρμογή,
  • οι Εθνικές Αρχές να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους Φορείς Πιστοποίησης (τρίτο μέρος) που έχουν εγκριθεί για την πιστοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Αυτή η διαδικασία απαιτεί διαβουλεύσεις σε διάφορα επίπεδα καθώς και την προετοιμασία και δημοσίευση ορισμένων επεξηγηματικών προτύπων. Έως τότε, δεν μπορεί να υπάρξει καμία ρυθμιστική απαίτηση για τη χρήση προϊόντων πιστοποιημένων σύμφωνα με τον πίνακα Euroclass.

Ειδικά για τα καλώδια, δεν μπορεί να υπάρξει καμία κατηγοριοποίηση προϊόντων εάν πρώτα δεν δημιουργηθεί το ανάλογο πρότυπο (EN50575) από τη CENELEC, υπό την εποπτεία της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής.

Ποια καλώδια καλύπτονται από τον CPR

Όλα τα καλώδια που είναι μόνιμα εγκατεστημένα -σταθερή εγκατάσταση- σε ένα κτίριο (π.χ.  κατοικία, εμπορικό ή βιομηχανικό κτίριο) και σε άλλα έργα πολιτικού μηχανικού (π.χ. σήραγγες) καλύπτονται από τον κανονισμό CPR. Περιλαμβάνονται καλώδια ισχύος οποιασδήποτε ονομαστικής τάσης καθώς και καλώδια τηλεπικοινωνιών με αγωγούς από μέταλλο και γυαλί (οπτικές ίνες). Για καλώδια εγκατεστημένα σε κατασκευές όπου οι Εθνικοί Κανονισμοί προδιαγράφουν συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται.

 

Πώς αναγνωρίζεται η εφαρμογή του κανονισμού;

Α. Το σήμα CE μαζί με τα στοιχεία του φορέα πιστοποίησης και τον αριθμό του πιστοποιητικού θα τυπώνονται στη συσκευασία του προϊόντος. Στην περίπτωση των καλωδίων χαμηλής τάσης, το σήμα CE θα πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό CPR και την οδηγία χαμηλής τάσης.

Β. Στα συνοδευτικά έγγραφα – πέραν όσων αναγράφονται στην συσκευασία του προϊόντος – θα τυπώνονται και η κατηγοριοποίηση Euroclass, το όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους στο οποίο τοποθετήθηκε η σήμανση, η παραπομπή στο πρότυπο (EN50575:2012) και η περιγραφή του καλωδίου.

 

Ποιος φέρει ευθύνη  για τη συμμόρφωση;

Ο κανονισμός CPR καθιστά σαφές ότι ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας και ο διανομέας του προϊόντος, φέρουν ακριβώς την ίδια ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή του.

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νο. 765/2008 που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9 Ιουλίου 2008, καθορίζει το κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς και του ελέγχου των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά. Είναι αυτονόητο, ότι αναμένεται από την Ελληνική Πολιτεία η υιοθέτηση του Κανονισμού και η έκδοση των σχετικών νομοθετικών πράξεων, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή των κανονισμών από τους εγχώριους κατασκευαστές αλλά και ο έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων.           

 

Πυρασφάλεια και δομικά έργα

Κάθε  δομικό έργο πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς:

  1. να θεωρείται ότι διατηρείται, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η στατική αντοχή του κτίσματος,
  2. η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό του έργου να είναι περιορισμένες,
  3. η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά κατασκευαστικά κτίρια να είναι περιορισμένη,
  4. να είναι δυνατόν οι ένοικοι να εγκαταλείψουν το κτίριο ή να διασωθούν με άλλους τρόπους,
  5. να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης.

 

*Ο κ. Δημήτριος Εγγλέζος είναι διευθυντής εργοστασίου της Nexans Ελλάς Α.Β.Ε.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

OLYMPIA GATEWAY ME TEXNΟΛΟΓΙΑ Ι.Ο.Τ., AΠΟ ΤΗΝ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναπτύσσει και παράγει νέα προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και των ηλεκτρολόγων / εγκαταστατών, που στηρίζουν και επιλέγουν τα προϊόντα της όλα αυτά τα χρόνια...

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ΣΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Η ΟLYMPIA ELECTRONIC στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν για ακόμη μία φορά τα προϊόντα της, στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, και συγκεκριμένα στο σπίτι του Φοίνικα Θεσσαλονίκης. Σκοπός τη...

OLYMPIA ELECTRONICS - ΧΟΡΗΓΊΑ ΣΤΗΝ ΟΜAΔΑ PARALYMPICUS

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., αμιγώς ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία της, δίνει ιδια...

Κλείσιμο [X]